Домой Ден-соолук Ангинадан абайлаӊыз…

Ангинадан абайлаӊыз…

238

Азыркы мезгилде 3 кишинин бири ангина оорусунан жапа чегип, тамагы ооруп, тамак бездери шишип суудан башка тамак иче албай, ар кайсы дарыларды ичип жүрүшөт. Ал оорунун эмнеден улам пайда болоорун, дарылоо жолун жана алдын алууну бул макаладан окуӊуз.

Ангинадан жүрөк, бөйрөк жабыркайт

Ангинадан  муундар, жүрөк, кулак, бөйрөк, лимфа түйүндөрү жабыркайт. Анда негизинен, бадам сымал без сезгенип жабыркайт. Ангина — кеңири таралган оору, көбүнчө балдар, ошондой эле 35—40 жашка чейинки чоң кишилер ооруйт. Аны ар кандаймикроорганизмдер, негизиненстафилакоккменен стрептококк пайдакылат. Аларорганизмгеоорулуупайдалангантүрдүүбуюмдардан (мисалы, идиштен) жугат. Айрымучурлардаангинаныбадамсымалбездердинлакуналарында, оозкөңдөйүндөжанакулкундадайымажашоочумикробдорпайдакылат. Ал микробдор киши үшүпкалса, өтөчарчаса, ар кандайоорумененооруса, көбүнчөгрипптенкийинорганизмдинкоргонуукүчүначарлагандаангинаныкозгойт. Кээбиркишилербалмуздакжеп, буту сууболуп же муздаксуугатүшүпкойсо ангина мененоорупкалышымүмкүн. Мурункөңдөйүнүнжанаанынкошумчакоңулдарынын (мисалы, гайморит), оозкөңдөйүнүн (тиштинчириши) сезгенүүлөрү, ошондой эле аденоиддер, өнөкөтмурунбүтүүжана башка мурунменендемалуунубузуучуоорулар ангина менен бат-бат ооругатүрткү берет. Балдардынскарлатинасынынчоңкишилердинангинасымененжалпыокшоштугу бар. Ангина күзжана кыш мезгилиндекөпкармайт. Оорукапысынанбашталып, тамаккычышкансып, ачышкансып, эчнерсежуткузбайооруйт. Оорунунбиринчикүнүоорулуунун эти ысып 38-39° С, кээде 40° Сгажетет, башыооруйт, шалдырайт, чыйрыгат. Оорунун 2-3-күнү тамактынооруганыкүчөп, акырындапазаят. Ангина демейде 7-8 күнгөсозулат. Ангина катардык (бездерсезгенип, кызарат), фолликулярдык (бездердимайдаириңдүүкеберкаптайт) жаналакуналык (бездербүтириңдейт) болупбөлүнөт. Көпчүлүккишилерде ангина бирнечежылдабиркармайт. Тез-тез кармаган ангина өнөкөтсезгенүү — өнөкөт  тонзиллиткеөтөт.

Дарылоо жолу

Дарылоонуоорулуунунабалынажанаангинанынтүрүнөжарашадоктуржүргүзөт. Күнүнө 5—6 жолутамактычайкоо зарыл. Ал үчүн бор кислотасынын 2 пайыздуу, суутектинөтөкычкылынын 3 пайыздуу, марганец кычкылкалийдин мала кызыл, риванолдун (1 стакан суугабир таблетка) эритмелерин, ошондой эле ромашка мененшалфейдикайнатыпколдонсо болот. Оорулуутөшөккөжатышы зарыл. Оорулуугавитаминге бай, жылуужанаабданэзилгентамак (сорпо, бышырыпэзилген картошка, суюкботко, кисель) берүүкерек, ачуужанакатуутамакжешкеболбойт. Суюктукту (лимон салган чай, сүт, минерал суусу) көпичүүсунушкылынат. Оорулуунумүмкүнболушунчаөзүнчөжаткырып, ага идиш-аякты, сүлгүнүбөлүпкоюу зарыл. Тамактанганданкийинанынидишинжууп, кайнатуу, кийимдерин, шейшептеринөзүнчөжууп, үйдү таза кармап, желдетиптурууталапкылынат

Шилекейдитүкүрүүүчүн марганец кычкылкалийдин мала кызылэритмесикуюлганидиштиоорулуунунжанынакоюу, оорулуунубаккан киши колун бат-бат жууп, дезинфекциялоочузаттар (спирт, атыржана башка) мененсүртүптурушу зарыл. Ангина — организмдинмаанилүүорганынажанасистемасынатаасирэтүүчүөтөкатууоору. Айрыкчабалдардыангинадансактоомаанилүү. Доктургаубагындакайрылбаса, анынкөрсөтмөлөрүн так аткарбаса же өзалдынчадарыланса (өзүн-өзүдарылоо), ар кандайкабылдоолорго, нефрит, ревматизм жана башка дуушарлантат.

Алдыналуу

Ангинаныналдыналуудасистемалуутүрдөорганизмдичыңдоочучараларды (муздаксуумененсүртүнүү, куюнуу, абажанакүнваннасы, спорткокатышуу, таза абадасейилдөөжүргүзүүсунушкылынат. Сууккаурунуудансактануукерек. Ангинаныалдыналууда ага түрткүберүүчүоорулардыөзубактысындадарылоочоңмаанигеээ.

Самара САЛАМАТОВА